Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem WP,c,  dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego, oblicza się według wzoru:      
wP,i     –  współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej,  określony  w  tabeli,  odpowiedni  dla  danego  nośnika  energii  finalnej,  stosownie  do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii, 
Hch,i   –  ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do źródeł ciepła dostarczających ciepło do danej sieci ciepłowniczej, zarówno do kotłów części ciepłowniczej,  jak  i  jednostek kogeneracyjnych, liczoną jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego  z  instalacji  przemysłowych  lub  ilość  ciepła  wytworzonego w instalacjach  odnawialnego  źródła  energii,  z  wyjątkiem  źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, dostarczoną w ciągu roku do tej sieci ciepłowniczej, w roku kalendarzowym  poprzedzającym  rok,  w  którym  sporządzana  jest  ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w MWh/rok
*  W przypadku gdy przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło i dostarczające to ciepło do danej  sieci  ciepłowniczej  dostarczają  ciepło  również  do  odbiorcy    końcowego nieprzyłączonego do tej sieci, ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródeł ciepła tych przedsiębiorstw ustala się proporcjonalnie do ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej. 
wel    –  współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej  dla  energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli,
∑El     – suma  ilości  energii  elektrycznej  brutto,  mierzonej  na  zaciskach generatorów, wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego, w roku kalendarzowym  poprzedzającym  rok,  w  którym  sporządzana  jest  ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażonej w MWh/rok,    
QK,i    –  ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych  przyłączonych  do  tej  sieci,  w  roku  kalendarzowym poprzedzającym  rok,  w  którym  jest  sporządzana  ocena  efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w MWh/rok.

Aby ułatwić obliczanie wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplnej zasilanej ze źródła/źródeł spalających węgiel, biomasę, gaz oraz inne paliwa podajemy poniżej link do arkusza programu Excel. Wystarczy w nim wpisać opisane powyżej dane w komórki z żółtym tłem a końcowy wynik zostanie wyliczony zgodnie z powyższym wzorem.

Formularz_wpc2023.zip Uwaga: aby skorzystać ze spakowanego pliku arkusza Excel należy go pobrać, zapisać na dysku i rozpakować. Arkusz zawiera również tabelę ze wskaźnikami wP,i dla poszczególnych paliw. Poniżej widok arkusza w formie nieaktywnej tabeli:

Arkusz ułatwiający obliczanie wskaźnika wP,c sieci zasilanej z ciepłowni lub elektrociepłowni spalającej najczęściej spotykane paliwa.
Rok odniesienia:  2023
Symbol Opis Jednostka Dane sieci 
Hch1 Energia chemiczna węgla zużytego w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,1  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej dla węgla - 1,100
Hch2 Energia chemiczna zużytego gazu (wg wartości opałowej) w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,2  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej dla gazu - 1,100
Hch3 Energia chemiczna biomasy zużytej w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,3  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej dla biomasy - 0,200
Hch4 Energia chemiczna zużytego oleju opałowego w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,4  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej oleju opałowego - 1,100
Hch5 Energia chemiczna paliwa …………... zużytego w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,5  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej -  
Hch6 Energia chemiczna paliwa ……………... zużytego w przedsiębiorstwie energetycznym GJ  
MWh 0
wP,6  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej -  
El  Energia elektryczna wytworzona w elektrowni/elektrociepłowni MWh  
wel  Współczynnik  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej - 2,500
QK,i   Ilość ciepła dostarczona  w ciągu roku do odbiorców końcowych z sieci ciepłowniczej/czych  GJ  
MWh 0
WP,c Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  dla sieci cieplnej - brak danych